กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 (ซอยบ้าน ส.อบต.ขนิษฐา ฝั่งซ้าย) วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.60 เมตร ยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 259.00 เมตร (บ่อพักจำนวน 26 บ่อ) พร้อมฝาปิด ตามแบบแปลน อบต.แม่ปะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.48-001 หมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพัก และขยายผิวจราจร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2562 ]จ้างจัดนิทรรศการ ตามโครงการรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาการแสดงซอพื้นเมือง ตามโครงการรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาปรับพื้นที่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลอาหารพื้นถิ่น ของกิ๋นต๋ามตำนาน สืบสานของดีเมืองแม่ป๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 (ซอยมารวย 1) รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 (ซอยบ้าน ส.อบต.ขนิษฐา ฝั่งซ้าย) วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.60 เมตร ยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 259.00 เมตร (บ่อพักจำนวน 26 บ่อ) พร้อมฝาปิด ตามแบบแปลน อบต.แม่ปะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.48-001 หมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพัก และขยายผิวจราจร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 (ซอยมารวย 1) รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4