กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ลฯ  
 

      ภาระกิจกองช่างอบต.แม่ปะ ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร ลฯ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ นั้น ขณะนี้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ได้ใช้้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ลฯ ) (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 245 ง, หน้า 25-30 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561) และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2 โดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535
    ประชาชนที่สนใจสามารถดาวโหลดตามลิ้งที่แนบมาท้ายนี้ หรือสามารถโทรติดต่อ โทร.055-533126 ต่อ 19

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 11.15 น. โดย กองช่าง

ผู้เข้าชม 37 ท่าน