กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
   วัดเวฬุวัน  (จังหวัด ตาก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดเวฬุวัน
 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านซอยเวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
ข้อมูล : วัดเวฬุวัน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 4 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือยาว 80 เมตร ติดต่อกับถนนและหมู่บ้าน ทิศใต้ยาว 80 เมตร ติดต่อกับถนนและหมู่บ้าน ทิศตะวันออกยาว 80 เมตร ติดต่อกับถนนและหมู่บ้าน ทิศตะวันตกยาว 80 เมตร ติดต่อกับถนนและหมู่บ้าน และมีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงอยู่ท่ามกลางของหมู่บ้าน มีถนนล้อมรอบบริเวณวัด อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง 10 เมตร ยาว 19 เมตร สร้าง พ.ศ.2521 ศาลาการเปรียญกว้าง 10 เมตร ยาว 35 เมตร สร้าง พ.ศ. 2512 กุฎีสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถมีพระนามว่า "พระพุทธพรชัยประสิทธิ์" สมเด็จพระบรมโอรสาธราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระวรชายา ได้เสด็จมาทรงเททองหล่อ และมีเจดีย์ทรงมอญ 1 องค์ วัดเวฬุวัน สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2460 เดิมมีนามว่า "วัดแม่ประสันป่าซาง" ได้เปลี่ยนเป็น "วัดเวฬุวัน" ในปี พ.ศ. 2483 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2520 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร ได้ผูกพัทธสีมา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 7 รูป สามเณร 11 รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2480 มีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่วัดนี้ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จมาทรงตัดลูกนิมิตผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2521 สมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุ พระประธานในอุโบสถเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2526
 
 
ผู้เข้าชม 41 ท่าน